วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ตัวอย่างประโยคความเดียว ความรวม ความซ้อน อย่างละ 5 ประโยค พร้อมระบุส่วนประกอบของประโยค (Sentence elements)

ความเดียว
1 Here are three things NASA
2 Don’t ever build anything like them again
3 That area
4 but it's not the worst either
5 see picture of animals in spaceความรวม
1 Those of course
2 are nasa's three space shuttles
3 A final servicing visit to the venerable hubble space
4 During re-entry and causing it do disintegrate
5 It's not as dangerous as if it had occurred Farther back.ความซ้อน
1 Would have been more problematic
2 If it does out that the damage is more serious than that,
3 The station is a roomy place
4 if a shuttle's underside is found to be too badly damaged to allow a safe re-entry
5 and the shuttle would never be able to pull off such a maneuver

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น